Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38334,Notacja-z-Adamem-Strzemboszem.html
2024-05-28, 00:24

Notacja z Adamem Strzemboszem

Nagranie notacji odbyło się 11.10.2022 r.

Pan Adam Strzembosz opowiedział nam o dramatycznych zdarzeniach z okresu okupacji niemieckiej. Przedstawił także obraz Polski powojennej i sytuację w komunistycznym wymiarze sprawiedliwości. Po 1980 r. zaangażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zaś po wprowadzeniu stanu wojennego był represjonowany przez władze komunistyczne za swoją działalnością. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.  W 1990 r. został wybrany na I Prezesa Sądu Najwyższego.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony