Deklaracja dostępności

[ Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ] zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ipn.gov.pl, pozostałych stron oddziałowych i edukacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ipn.gov.pl [ Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ].

Data publikacji strony internetowej: [ 2006-11-02 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-08-31 ].

Strona internetowa ipn.gov.pl, strony oddziałów Instytutu a także serwisy internetowe i edukacyjne oraz popularnonaukowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych tj. z wyłączeniem większości filmów, które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Również nie wszystkie dokumenty/pliki w formatach .pdf i .jpeg są zgodne z ustawą.

Deklarację sporządzono dnia: [ 2020-09-01 ]. Deklarację sporządzono na podstawie na podstawie audytu przeprowadzonego w lipcu 2020 przez podmiot zewnętrzny Fundację Widzialni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację na adres email [ sekretariat.prezesa@ipn.gov.pl ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

lokalizacja

dostępność dla niepełnosprawnych

 

 

 

 

Centrala

ul. Janusza Kurtyki 1

na parterze i również na piętrach budynku znajdują się pomieszczenia WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Od frontu tzn. od ul. Janusza Kurtyki 1 są do pokonania trzy stopnie schodów. Wjazd  do budynku dla osób  niepełnosprawnych ruchowo- np. na wózkach inwalidzkich  możliwy jest jedynie od strony parkingu;

ul. Kłobucka 21

– czytelnia jest dostępna dla interesantów niepełnosprawnych – wjazd po pochylni (pomieszczenie- WC dostosowane na poziomie pomieszczenia czytelni);

Ul. Marszałkowska 21/25

Centrum Edukacyjne im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Księgarnie – zlokalizowane w obiektach ul. Janusza Kurtyki 1 ul. Marszałkowska 21/25 (wejście od ul. Oleandrów)

księgarnia przy ul. Janusza Kurtyki zlokalizowana jest na parterze po lewej stronie przy wejściu do budynku. Od frontu tzn. od ul. Janusza Kurtyki 1 są do pokonania trzy stopnie schodów. Wjazd  do budynku dla osób  niepełnosprawnych ruchowo- np. na wózkach inwalidzkich  możliwy jest jedynie od strony parkingu; Wejście dla osób niepełnosprawnych do księgarni przy ul. Marszałkowskiej dostępne jest przez Centrum Edukacyjne które jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Oddział IPN w Białymstoku

Siedziba Oddziału IPN

– podjazd, toaleta ze specjalnymi uchwytami, winda oraz drzwi, które umożliwiają nieutrudnione poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich

 

Oddział IPN w Gdańsku.

al. Grunwaldzka 216

posiada wejście główne bezpośrednio z chodnika (bez schodów). W budynku w obu skrzydłach są windy zatrzymujące się na każdym poziomie. Na każdym piętrze jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

Delegatura IPN w Bydgoszczy

ul. Grudziądzka i ul. J. Słowackiego

W obiektach należących do Urzędu Miasta w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 zajmuje parter i piwnicę w kilkupiętrowym budynku. Mieści się tu archiwum, pion śledczy, administracja, punkt obsługi klienta z punktem sprzedaży książek, czytelnia akt jawnych. Na parterze znajduje się miejsce składania wniosków lub pism, miejsca przesłuchiwania świadków, czytelnia akt jawnych. Drzwi wejściowe do delegatury są poszerzone, jest podjazd dla wózków inwalidzkich.  W wynajmowanych pomieszczeniach biurowych na ul. J. Słowackiego 1 znajduje się 5 biur: Oddziałowe Biura Badań Historycznych i Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej,  Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa,  Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Oddziałowe Biuro Lustracyjne. Nie przyjmowani są tam petenci. W kamienicy jest dostępna winda dostosowana do osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

Oddział IPN w Katowicach:

ul. Józefowska 102

jest budynkiem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Posiada windę dla osób niepełnosprawnych oraz drugi wjazd z poziomu zero; wszystkie drzwi w budynku  zapewniają przejazd osobom niepełnosprawnym na wózkach, a w szczególności: wejściowe, do toalet, wejściowe do czytelni, wejściowe do pokoju przesłuchań; posiadamy toaletę przystosowaną dla takich osób (na parterze, przy pomieszczeniu pracowników ochrony); dwie windy, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do pozostałych pomieszczeń biurowych.

ul. Św. Jana 10

 Przystanek Historia –  (lokal na III piętrze, wynajmowany od Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej miasta Katowice): dostęp do pomieszczeń biurowych oraz sali konferencyjnej poprzez windę z poziomu „zero”, toalety dla osób niepełnosprawnych, wszystkie drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych i biurowych są przyjazne osobom poruszającym się na wózkach.

 Miejsca wykonywania czynności służbowych w Częstochowie oraz w Bielsku

 zlokalizowane są w budynkach administrowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki i posiadają odpowiednią infrastrukturę w postaci podjazdów, wind, toalet i drzwi przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddział IPN w Krakowie

 

 

 

Siedziba Oddziału, ul. Reformacka 3

 (umowa na czas nieokreślony z Gminą Miejską Kraków). Oddział jest najemcą pomieszczeń biurowych na I i II p. zabytkowej kamienicy, oraz klatki schodowej użytkowanej tylko przez Oddział. Wejście do kamienicy stanowi  szeroka brama wjazdowa, w której drzwi otwierane są domofonem.  Wejście na klatkę schodową prowadzącą do biur, szerokimi drzwiami (domofon). Na parterze nie ma możliwości organizacji punktu obsługi klienta. Na I p. znajduje się Kancelaria Ogólna (pracownicy OBAG przyjmują wnioski), oraz siedziba OKKr (czytelnia akt prokuratorskich, przesłuchania świadków odbywają się w pokojach prokuratorów), w związku z zagrożeniem Covid jeden z pokoi przy klatce został przygotowany do przyjmowania stron.   Na II p. znajduje się sekretariat Dyrektora Oddziału i biura administracji.

Siedziba OBL w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8

 III p. (umowa najmu na czas określony do 31-12-2021). Oddział jest najemcą pomieszczeń biurowych na III p. Kamienica wpisana jest na listę zabytków. Wejście do kamienicy stanowią  szerokie drzwi otwierane domofonem), po pokonaniu 3 schodów (są barierki po obu stronach) można skorzystać z windy osobowej. Wejście do siedziby OBL drzwi (85cm) otwierane domofonem. Korytarz wewnętrzny szeroki,  niskie progi przy wejściu do pokoi. Przesłuchania świadków odbywają się w pokoju prokuratora; do osób niepełnosprawnych prokuratorzy dojeżdżają do ich miejsca zamieszkania.

ul. Dunajewskiego 8 /róg Garbarskiej

Siedziba OBEN, OBBH, OBUWiM, WSPiI, Centrum Edukacyjnego Przystanek Historia w Krakowie,  (umowa najmu na czas określony do 31-12-2021). Oddział  jest najemcą lokalu. Kamienica wpisana jest na listę zabytków.  Wejście do budynku powyżej poziomu chodnika – 1 stopień, można skorzystać z dostawianego podjazdu (zewnętrzny dzwonek), na poziom wysokiego parteru wejście po 9 schodach, poręcze po obu stronach, zamontowane są prowadnice jednak poziom nachylenia nie pozwala na samodzielny wjazd wózkiem, następnie szerokie drzwi (dzwonek lub kod). Na tym poziomie sala wystawiennicza, księgarnia, biblioteka Oddziałowa, teraz także pokój przesłuchań dla prokuratorów i miejsce przyjmowania interesantów (Covid).  Toalety na I piętrze i poziomie -1 (17 schodów, jest poręcz), nieprzystosowane dla niepełnosprawnych. Sala wykładowo-konferencyjna  na I piętrze wejście krętymi wąskim 21 schodami   (ich bieg uniemożliwia montaż podjazdu dla wózków). Brak miejsc parkingowych.
Budynek przy ul Dunajewskiego 8 został sprzedany przez Bank PeKaO SA, i obecny właściciel planuje adaptację budynku na hotel.  Umowa najmu kończy się 31-12 2021r. 

 Siedziba OA w Wieliczce, Pl. M. Skulimowskiego 1

 (trwały zarząd). Siedziba Oddziałowego Archiwum mieści się z zabytkowym budynku „Pałac Konopków”. Istnieje możliwość wjazdu na wewnętrzny dziedziniec, wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych; dwa wejścia do budynku, w tym od strony parkingu rampa- podjazd. Toaleta z zamontowanymi poręczami dla niepełnosprawnych tylko na parterze. Budynek nie posiada windy osobowej. Wewnętrzna klatka schodowa. Czytelnia tajna na parterze, czytelnia jawna na I p. Obsługa klientów odbywa się na parterze budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegatura IPN w Kielcach

 al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

 (trwały zarząd). Do budynku prowadzi jedno wejście z szerokimi drzwiami, z dodatkową opcją poszerzenia (do 126 cm).  Obsługa interesantów odbywa się na parterze, na prawo od wejścia. Czytelnia Akt Jawnych znajduje się na parterze budynku A.Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Pokój przesłuchań prokuratora OKŚZpNP znajduje się na piętrze, w przypadku osób niepełnosprawnych przesłuchanie odbywają się w jednym z pomieszczeń na parterze. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się, na lewo od wejścia. Dostępny jest ogólny parking, można też podjechać pod samo wejście do budynku.

ul. Warszawska 5

CE IPN "Przystanek Historia" , 25-512 Kielce (umowa na czas określony do 31-12-2031). Pomieszczenia zajmowane przez CE IPN znajdują się na parterze. Do pomieszczeń prowadzi jedno wejście z szerokimi drzwiami, z dodatkową opcją poszerzenia. Wystawy prezentowane w CE IPN są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do CE IPN można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się, na wprost wejścia.    

 

 

 

 

Oddział IPN w Lublinie, Del. IPN Radom

 

obiekty użytkowane przez IPN Oddział w Lublinie oraz Delegatury w Radomiu są odpowiednio przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynki znajdujące się w Lublinie przy ul. Szewskiej 2 i Wodopojnej 2 posiadają windy oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich (w Radomiu tylko podjazd - pomieszczenia Delegatury dostępne dla osób z zewnątrz znajdują się na parterze), dodatkowo w budynku przy ul. Wodopojnej znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w budynkach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych, drzwi mają odpowiednią szerokość, a w sali wystawienniczej nie ma żadnych barier architektonicznych.

 

 

 

 

 

Oddział IPN w Łodzi

Siedziba główna Oddziału przy ul. E. Orzeszkowej

 budynek A - posiada dźwig do przemieszczania się dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiednie pomieszczenie do składania np. wniosków lub pism; budynek C – czytelnia dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych); budynek D – winda i pomieszczenia biurowe odpowiednie dla osób niepełnosprawnych.

 Siedziba przy ul. Sienkiewicza (OBEN)

winda i pomieszczenia biurowe z pełną możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych.

 Siedziba przy ul. Piotrkowskiej (OKŚZpNP)

brak możliwości obsługi osób niepełnosprawnych.

 

 

Oddział IPN w Poznaniu

 

 siedziba Oddziału pozbawiona barier architektonicznych, jest przystosowana m.in. winda dla wózków inwalidzkich oraz winda pasażerska, Oddział wynajął również pomieszczenia w centrum miasta na Przystanek Historia, te pomieszczenia znajdują się na poziomie „O” i nie posiadają barier architektonicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddział IPN w Rzeszowie

ul. Słowackiego 18

 – wykonano podjazd do budynku, zainstalowano automatyczne drzwi wejściowe do budynku, w budynku znajduje się winda do przewozu wózków inwalidzkich (zapewnienie m.in. dostępu do sekretariatu Oddziału i Dyrektora, czytelni akt), w czytelni akt zainstalowano poszerzone drzwi, dostosowano toalety dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (znajdują się na parterze i piętrze budynku), klienci Oddziału IPN są przyjmowani na parterze budynku po telefonicznym wezwaniu przez ochronę (składanie wniosków lub pism, sprzedaż książek),

ul. Szopena 23

  – zainstalowano platformę przyschodową do przemieszczania osób niepełnosprawnych na parter budynku (obsługa przez portiera), dostosowano toalety dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (znajdują się na parterze budynku), w sali konferencyjnej zainstalowano poszerzone drzwi (prezentacje książek, wystaw, zajęcia edukacyjne, przesłuchania świadków), pracownicy komórek organizacyjnych po telefonicznym wezwaniu przez portiera schodzą do klienta.

Oddział IPN we Wrocławiu

 ul. Sołtysowicka 21a

- podjazd dostosowany dla niepełnosprawnych,

- winda z miejscem na wózek inwalidzki,

- pokój przyjęć interesantów na parterze w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta dla niepełnosprawnych usytuowana w budynku B,

- czytelnia IV piętro (dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez ww. windę.

ul. Długosza 48

Brak barier architektonicznych, w pełni dostoswany dla niepełnosprawnych.

Przystanek Historia pl. Solny 8/9

Brak barier architektonicznych, w pełni dostoswany dla niepełnosprawnych.

Delegatura w Opolu

- platforma dla wózków inwalidzkich,

- toaleta dla niepełnosprawnych na parterze budynku.

 

Odział IPN w Warszawie

 Plac Krasińskich 2/4/6 

– obiekt dostosowany dla niepełnosprawnych– czytelnia, możliwości składania wniosków lub pism dla osób niepełnosprawnych – windy i pochylnie;

  ul. Stawki 2

 – budynek Intraco – wynajem pomieszczeń pracy – na piętrach 6, 10 i  21, gdzie urzędują m.in. pracownicy Oddziałowej KŚZpNP oraz Oddziałowego Biura Lustracyjnego – piętro 6 – wejście do budynku i dotarcie na piętra zajmowane przez Oddział IPN spełniają wymogi – widny, szerokość drzwi wejścia na piętro lub do pokoju. Brak na piętrach toalet dla niepełnosprawnych, wąskie korytarze. Z rozeznania służby BHP wynika, że do Oddziałowej Komisji i BL interesanci są zapraszani indywidualnie na spotkania. W przypadku interesantów np. osób starszych lub niepełnosprawnych pracownicy biur udają się do miejsca zamieszkania petentów celem np. przesłuchania.

Izba Pamięci – ul. Strzelecka 8

 -  obiekt przystosowany dla niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 Oddział IPN w Szczecinie

Siedziba IPN Oddział w Szczecinie przy ul. Janickiego 30

przystosowane szerokie drzwi, rozkładany podjazd na schody dla osób niepełnosprawnych, przystosowana toaleta, winda.

al. Wojska Polskiego 21

budynek IPN Oddział w Szczecinie   (wejście od ulicy) – „Przystanek historia”- przystosowane szerokie drzwi, specjalny wjazd/podjazd dla osób niepełnosprawnych, przystosowana toaleta.

al. Wojska Polskiego 7

 budynek biurowy IPN Oddział w Szczecinie  (wejście od ulicy) - przystosowane szerokie drzwi, na niskim parterze – wejście z ulicy przygotowane pomieszczenie do przesłuchań dla osób niepełnosprawnych

 

Delegatura IPN w Koszalinie

ul. Wł. Andersa 34

pomieszczenia  mieszczą się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim  w Koszalinie - przystosowane szerokie drzwi, specjalny wjazd/podjazd dla osób niepełnosprawnych, przystosowana toaleta, winda
 

 

Delegatura IPN w Gorzowie Wielkopolskim

 ul. Jagiellończyka 8

pomieszczenia  mieszczą się w budynku Poczty Polskiej S.A.  w Gorzowie Wlkp. - przystosowane szerokie drzwi, specjalny wjazd/podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych, winda dedykowana dla wózków osób niepełnosprawnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Zgodność ze standardami

  • Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
  • HTML5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)
  • oraz Section 508

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

do góry