Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Bożena Mularczyk

Córka Brunona Hlebowicza, bratanica ks. Henryka Hlebowicza.

W 1952 r. wstąpiła w struktury młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, „Organizacja Niepodległej Młodzieży Polskiej”. Aresztowana przez UB, równolegle z ojcem i macochą. Przebywała w areszcie na Rakowieckiej, następnie w więzieniu w Bydgoszczy-Fordonie i w obozie dla dziewcząt w Bojanowie, który opuściła na fali amnestii w 1956 r.

Brunon Hlebowicz

Nauczyciel, harcerz, autor książek dla dzieci, konspirator antykomunistyczny po II wojnie światowej.

Brunon Hlebowicz urodził się w 1908 r. Pochodził z zasłużonej rodziny Chreptowiczów, której przedstawiciele zajmowali eksponowane stanowiska w Wielkim Księstwie Litewskim. W 1912 r. jego ojciec Franciszek Chreptowicz został zesłany wraz z rodziną w głąb Rosji za odmowę przyjęcia prawosławia. Do Grodna powrócili w 1921 r. W 1928 r.  Brunon ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Grodnie. Od 1930 r. do wybuchu II wojny światowej był nauczycielem Szkoły Powszechnej nr 7 w Grodnie. W 1932 r. otrzymał stopień harcerza Rzeczypospolitej. Od 1935 r. był komendantem hufca ZHP Grodno-powiat. W 1939 r. był jednym z organizatorów obrony miasta przed Sowietami. Zorganizował oddział składający się ze starszych harcerzy i młodych robotników zrzeszonych w Związku Młodej Polski. Dowodził patrolem, który zniszczył jeden z sowieckich czołgów. 21 września wyprowadził grupę obrońców z terenu koszar 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich do pobliskiego lasku Pyszki. Po wycofaniu się z Grodna razem z innymi członkami oddziału przekroczył granicę z Litwą, gdzie został internowany. Po ataku Niemiec na ZSRS, w obawie przed ponownym trafieniem do obozu dla uchodźców, przeniósł się do Wilna. Tam spotkał się z rodziną. Podczas okupacji niemieckiej Grodna był członkiem Szarych Szeregów oraz brał udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie przez rok był nauczycielem we wsi Słojniki w powiecie sokólskim. W sierpniu 1945 r., osiadł w Skolimowie k. Warszawy, gdzie został zatrudniony jako nauczyciel w Gimnazjum i Liceum. W październiku 1950 r., na podstawie fałszywego donosu, trafił na dwa miesiące do aresztu. 4 października 1953 r. powołał organizację o nazwie „Rząd Narodowy”, wyrażającą sprzeciw wobec rządów komunistów w Polsce. 23 listopada 1953 r. został zatrzymany m.in. wraz z żoną i córką Bożeną. W 1954 r. za działalność w niej został skazany na 12 lat więzienia. Opuścił je w 1956 r. Prywatnie rzeźbił w drewnie. Był autorem książek przyrodniczych i bajek wydanych po wojnie.

Ks. Henryk Hlebowicz

Błogosławiony Kościoła katolickiego, brat Brunona Hlebowicza.

Henryk Hlebowicz urodził w 1904 r. W wyniku zsyłki rodziny kształcił się w Orenburgu nad Uralem, gdzie zdał maturę. Po powrocie do ojczyzny, w 1924 r. ukończył Seminarium Duchowne w Wilnie, a w 1927 r. przyjął święcenia kapłańskie (w latach 1924–1927 studiował teologię na KUL). Od 1930 do 1936 r. wykładał na Uniwersytecie Wileńskim i w seminarium duchownym w Wilnie. Był duszpasterzem organizacji i stowarzyszeń akademickich: moderatorem Sodalicji Mariańskiej Akademiczek, doradcą Juventus Christiana, współtwórcą Porozumienia Akademickich Katolickich Stowarzyszeń, cenzorem kościelnym miesięcznika „Pax”. W okresie II wojny światowej był kapelanem podziemia niepodległościowego w Wilnie (1939–1941). Został rozstrzelany przez policję białoruską współpracującą z Niemcami 9 listopada 1941 r. w lesie pod Borysowem. Jego symboliczny grób znajduje się w Laskach pod Warszawą. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1999 r. w gronie 107 błogosławionych męczenników II wojny światowej.

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry